Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do minimum 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.Nagminne nieobecności mogą skutkować skreśleniem z listy słuchaczy-nie ma kar finansowych.

W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, szkoła nie będzie wystawiała zaświadczeń do MOPSu, ZUSu i innych instytucji, a także ma obowiązek przesłania do w/w instytucji informacji o nieuczęszczaniu słuchacza na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin. Słuchacz, który będzie pobierał świadczenia z w/w instytucji, a nie będzie spełniał wymogu 50% frekwencji, zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.