EGZAMIN MATURALNY 2021Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 5 lipiec 2021r.

Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 12 lipca 2021r.Forma egzaminów :

1) w 2021r. wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego - sale dydaktyczne

 

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2021


Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314),  w roku 2021r. uczeń/absolwent LO :


1) nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego – wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;


UWAGA!!! Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej (dotyczy zdających, którzy potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej - Título de Bachiller) w terminie do 8 lutego 2021r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 


2) nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zdający, którzy złożyli deklarację wstępną w terminie do 7  lutego 2021r.  mogą dokonywać zmian w tej deklaracji wykreślając przedmiot z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego.


UWAGA!!! Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%".


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2021


EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
- przedmiot : język polski - pp
data : 04.05.2021r. (wtorek)
godzina : 9:00

- przedmiot : matematyka - pp
data : 05.05.2021r. (środa)
godzina : 9:00

- przedmiot : język angielski - pp
data : 06.05.2021r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język niemiecki - pp
data :13.05.2021r. (czwartek)
godzina : 14:00

- przedmiot : język rosyjski - pp
data : 13:05.2021r. (czwartek)
godzina : 14:00


EGZAMI MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY
- przedmiot : język polski - pr
data : 10.05.2021r. (poniedziałek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język angielski - pr
data : 07.05.2021r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : chemia - pr
data : 14.05.2021r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : biologia - pr
data : 12.05.2021r. (środa)
godzina : 9:00


pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :- przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
- przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
- przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*

*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


 

Wytyczne CKE, MEN, GIS, dotyczące przestrzegania zaleceń sanitarnych podczas  egzaminu maturalnego,  z którymi obowiązkowo powinien zapoznać się każdy zdający

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy powinny oczekiwać poza budynkiem szkoły.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 • wychodzi do toalety;
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby, np. słownika lub kalkulatora.
 2. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 3. Dbaj o higienę. Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
 5. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym zespół nadzorujący.
 6. Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU COVID-19 ORAZ PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK


-> https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLAKAT-OG%C3%93LNY.pdf

-> https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf


UWAGA! dot. osób pracujących
Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.