Wyciąg z wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących
 przestrzegania zaleceń sanitarnych
w roku szkolnym 2021/2022, z którymi obowiązkowo
powinien zapoznać się każdy Słuchacz


 1. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W drodze do i ze szkoły słuchacze przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 3. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny : przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu, należy jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Słuchacz posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym słuchacza, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą np. długopisy, ołówki, itp.
 6. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 9. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez słuchaczy.
 10. Podczas przerw między zajęciami, należy unikać zgromadzeń na szkolnym korytarzu.
 11. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, należy natychmiast zgłosić to swojemu nauczycielowi.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować słuchacza w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić sekretariat szkoły.

Dodatkowo w poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2 (instrukcje) :

 1. mycia rąk : https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
 2. dezynfekcji rąk : https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki : https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek : https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

2