Aktualności

Aktualności

🎓 Drodzy Maturzyści 🎓

👉 Przypominamy, iż już w najbliższy poniedziałek, tj. 5 lipca 2021r. od godz. 8:30 będziecie mogli sprawdzić wyniki egzaminu maturalnego 2021r.

👉 Link do serwisu : https://wyniki.edu.pl/login (jeżli ktoś do chwili obecnej nie odebrał karteczki z loginem i hasłem do serwisu zdających, zapraszamy po ich odbiór do sekretariatu szkoły)

👉 Ponadto, po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy do sekretariatu szkoły w poniedziałek  (5 lipca 2021r.) od godz. 13:00.

Trzymamy za Was kciuki! 🧡

 

 

keywords 2768306 960 720

Wyciąg z wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących
 przestrzegania zaleceń sanitarnych
w roku szkolnym 2021/2022, z którymi obowiązkowo
powinien zapoznać się każdy Słuchacz


 1. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W drodze do i ze szkoły słuchacze przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 3. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny : przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu, należy jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Słuchacz posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym słuchacza, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą np. długopisy, ołówki, itp.
 6. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 9. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez słuchaczy.
 10. Podczas przerw między zajęciami, należy unikać zgromadzeń na szkolnym korytarzu.
 11. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, należy natychmiast zgłosić to swojemu nauczycielowi.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować słuchacza w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić sekretariat szkoły.

Dodatkowo w poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2 (instrukcje) :

 1. mycia rąk : https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
 2. dezynfekcji rąk : https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki : https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek : https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

2
EGZAMIN MATURALNY 2021Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 5 lipiec 2021r.

Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 12 lipca 2021r.Forma egzaminów :

1) w 2021r. wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego - sale dydaktyczne

 

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2021


Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314),  w roku 2021r. uczeń/absolwent LO :


1) nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego – wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;


UWAGA!!! Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej (dotyczy zdających, którzy potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej - Título de Bachiller) w terminie do 8 lutego 2021r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 


2) nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zdający, którzy złożyli deklarację wstępną w terminie do 7  lutego 2021r.  mogą dokonywać zmian w tej deklaracji wykreślając przedmiot z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego.


UWAGA!!! Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%".


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2021


EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
- przedmiot : język polski - pp
data : 04.05.2021r. (wtorek)
godzina : 9:00

- przedmiot : matematyka - pp
data : 05.05.2021r. (środa)
godzina : 9:00

- przedmiot : język angielski - pp
data : 06.05.2021r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język niemiecki - pp
data :13.05.2021r. (czwartek)
godzina : 14:00

- przedmiot : język rosyjski - pp
data : 13:05.2021r. (czwartek)
godzina : 14:00


EGZAMI MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY
- przedmiot : język polski - pr
data : 10.05.2021r. (poniedziałek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język angielski - pr
data : 07.05.2021r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : chemia - pr
data : 14.05.2021r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : biologia - pr
data : 12.05.2021r. (środa)
godzina : 9:00


pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :- przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
- przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
- przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*

*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


 

Wytyczne CKE, MEN, GIS, dotyczące przestrzegania zaleceń sanitarnych podczas  egzaminu maturalnego,  z którymi obowiązkowo powinien zapoznać się każdy zdający

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy powinny oczekiwać poza budynkiem szkoły.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 • wychodzi do toalety;
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby, np. słownika lub kalkulatora.
 2. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 3. Dbaj o higienę. Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
 5. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym zespół nadzorujący.
 6. Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU COVID-19 ORAZ PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK


-> https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLAKAT-OG%C3%93LNY.pdf

-> https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf


UWAGA! dot. osób pracujących
Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas