Matura

 • EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2021 - DROBNE WSKAZÓWKI

  ‼️ UWAGA MATURZYŚCI ‼️

  👉 Poniżej znajdziecie drobne wskazówki, które ułatwią Wam poruszanie się po budynku szkoły w dniu danego egzaminu maturalnego. Proszę pamiętać, że zaczynamy już w najbliższy wtorek, tj. 04.05.2021r., egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, dlatego też pamiętajcie, iż :
  ✔️ zdający powinni wejść do budynku szkoły w dniu danego egzaminu najpóźniej do godziny 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.
  ✔️ po wejściu do szkoły, należy kierować się do szatni (po schodach w dół) w celu zostawienia okryć wierzchnich, toreb itp.
  ✔️ po wyjściu z szatni należy sprawdzić, w której sali egzaminacyjnej zdający zdaje swój egzamin (listy zdających z podziałem na poszczególne sale zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły);
  ✔️ ponadto, proszę nie zapomnieć dowodu osobistego – zdający, którzy zapomną dokumentu tożsamości nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną;
  ✔️ przed egzaminem maturalnym, każdy zdający powinien obowiązkowo zapoznać się z wytycznymi dot. przestrzegania zaleceń sanitarnych podczas egzaminu maturalnego 2021r.,które znajdują się na stronie szkoły : https://www.spo.edu.pl/matura.html

  ❌ Jednocześnie, bardzo proszę w celu utrwalenia, zerknąć jeszcze raz na harmonogram matur 2021, który znajduje się na stronie szkoły : https://www.spo.edu.pl/matura.html
 • EGZAMIN MATURALNY 2021

  EGZAMIN MATURALNY 2021  Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

  - budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
  ( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

  UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

   

  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 5 lipiec 2021r.

  Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 12 lipca 2021r.  Forma egzaminów :

  1) w 2021r. wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego - sale dydaktyczne

   

  INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2021


  Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314),  w roku 2021r. uczeń/absolwent LO :


  1) nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego – wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;


  UWAGA!!! Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej (dotyczy zdających, którzy potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej - Título de Bachiller) w terminie do 8 lutego 2021r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 


  2) nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zdający, którzy złożyli deklarację wstępną w terminie do 7  lutego 2021r.  mogą dokonywać zmian w tej deklaracji wykreślając przedmiot z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego.


  UWAGA!!! Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%".


  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2021


  EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
  - przedmiot : język polski - pp
  data : 04.05.2021r. (wtorek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : matematyka - pp
  data : 05.05.2021r. (środa)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język angielski - pp
  data : 06.05.2021r. (czwartek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język niemiecki - pp
  data :13.05.2021r. (czwartek)
  godzina : 14:00

  - przedmiot : język rosyjski - pp
  data : 13:05.2021r. (czwartek)
  godzina : 14:00


  EGZAMI MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY
  - przedmiot : język polski - pr
  data : 10.05.2021r. (poniedziałek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język angielski - pr
  data : 07.05.2021r. (piątek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : chemia - pr
  data : 14.05.2021r. (piątek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : biologia - pr
  data : 12.05.2021r. (środa)
  godzina : 9:00


  pp - poziom podstawowy
  pr - poziom rozszerzony

  PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :  - przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
  - przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
  - przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
  - przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*

  *kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


   

  Wytyczne CKE, MEN, GIS, dotyczące przestrzegania zaleceń sanitarnych podczas  egzaminu maturalnego,  z którymi obowiązkowo powinien zapoznać się każdy zdający

   

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
  4. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
  5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  7. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy powinny oczekiwać poza budynkiem szkoły.
  9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby, np. słownika lub kalkulatora.
  2. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
  3. Dbaj o higienę. Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
  4. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
  5. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym zespół nadzorujący.
  6. Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU COVID-19 ORAZ PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK


  -> https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLAKAT-OG%C3%93LNY.pdf

  -> https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf


  UWAGA! dot. osób pracujących
  Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas