Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

 

Szkolny plan nauczania

 
powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
/obowiązuje od 1 września 2016 r. - dla kontynuujących naukę/
 
Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, roczny okres nauczania
Zawód: florysta, symbol cyfrowy: 343203
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

  20

20

  Łączna liczba godzin

  20

20Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Materiałoznawstwo roślinne

14

17

31

2

 Materiałoznawstwo nieroślinne

10

-

10

3

 Kulturowe podstawy florystyki

10

-

10

4

 Środki wyrazu twórczego

24

-

24

5

 Kompozycje florystyczne

30

38

68

6

 Przedsiębiorstwo florystyczne

-

13

13

7

 Język angielski we florystyce

-

14

14

Łączna liczba godzin

88

82

170Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Wykonywanie kompozycji florystycznych

87

83

170

Łączna liczba godzin

87

83

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

165

340

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

185

360

*Zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr I

2

80

semestr II

2

80

Razem

4

160Egzamin potwierdzający kwalifikację K.1 (R.26.) odbywa się pod koniec II semestru.

 

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu florysta

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Materiałoznawstwo roślinne1.1. Wybrane zagadnienia z botaniki i fizjologii roślin

1.2. Przegląd gatunków stosowanych we florystyce

1.3. Pielęgnacja roślin

2. Materiałoznawstwo nieroślinne2.1. Środki techniczne

2.2. Materiały pomocnicze

3. Kulturowe podstawy florystyki3.1. Florystyka na przestrzeni dziejów

3.2. Rośliny w kulturze

4. Środki wyrazu twórczego

4.1. Wybrane zagadnienia z teorii barwy

4.2. Cechy plastyczne materiału florystycznego

4.3. Podstawowe zasady kompozycji plastycznej

4.4. Dokumentacja projektowa

5. Kompozycje florystyczne

5.1. Czynniki wpływające na kompozycje florystyczną

5.2. Florystyka okolicznościowa

5.3. Dekoracje wnętrz

5.4. Kompozycje z roślin rosnących

6. Przedsiębiorstwo florystyczne6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce

6.2. Firma florystyczna

6.3. Marketing produktów florystycznych

7. Język obcy we florystyce7.1. Elementy języka obcego we florystyce

7.2. Wykorzystanie języka obcego w pracy zawodowej florysty

8. Wykonywanie kompozycji florystycznych

8.1. Organizacja stanowiska pracy

8.2. Wykonywanie wyrobów okolicznościowych

8.3. Wykonywanie dekoracji wnętrz

8.4. Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących

8.5. Sprzedaż i usługi we florystyce

Praktyki zawodowe

9.1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

9.2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

9.3. Sprzedaż usługi florystycznej