Współcześnie obserwuje się wzrost oczekiwań wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, określonych kompetencji oraz znajomości prawa. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

Kadra szkoły to doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, którzy przekazywaną teorię popierają zajęciami praktycznymi. Nauczysz się jak redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządzać protokoły, umowy o pracę, czy regulaminy pracy, a także jak prawidłowo stosować przepisy prawa.

Będziesz mógł podjąć pracę w: organach administracji samorządowej wszystkich szczebli, urzędach oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Przyjmujemy bez matury
  • Zajęcia co dwa tygodnie (w sobotę i niedzielę)
  • Szkoła znajduje się w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: technik administracji (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju
 Realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.