Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:
Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2019/2020 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2019 prawa oświatowego.

 

 

 

 

Szkolny plan nauczania

 

Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna / forma kształcenia zaoczna /, 2 - letni okres nauczania

Zawód: Technik administracji, symbol cyfrowy: 334306

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja: EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Semestr

IV

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1.

Podstawy przedsiębiorczości*

 10

 10

20

Łączna liczba godzin

10

10

20Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy


9

9

18
2.

Język obcy zawodowy


18

18

36
3.

Podstawy administracji i prac biurowych


20

20

1252
Łączna liczba godzin


38

38

21

9
106


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych


54

54

54

54

216
2.

Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego


50

50

50

50

200
3.

Sporządzanie analiz i sprawozdań

23 23 50  62 158
Łączna liczba godzin

127 127 154 166 574
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

165

165

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych


175

175

175

175

700

 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotuWymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr IV

4

140

Razem

4

140Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację /EKA.01/ odbywa się pod koniec semestru czwartego.