Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: Technik administracji, symbol cyfrowy: 334306

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja: AU. 68. - Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

 
 
1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 
Łączna liczba godzin

20

 
  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 
1

Język angielski w administracji

55

 
2

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

40

 
3

Podstawy prawa cywilnego

65

 
4

Podstawy prawa pracy

70

 
5

Podstawy prawa administracyjnego

90

 
6

Podstawy finansów publicznych

20

 
Łączna liczba godzin

340

 
  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 
1

Wykonywanie pracy biurowej

160

 
2

Postępowanie w administracji

180

 
Łączna liczba godzin

340

 
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

 
*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 320 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.68. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

 

        

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Nazwa działu programowego

1. Język obcy w administracji

1.1. Porozumiewanie się z klientem oraz współpracownikami w języku obcym
1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym

2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

2.1. Podstawy statystyki
2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej
2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej

3. Podstawy prawa cywilnego

3.1. Osoba fizyczna i prawna
3.2. Formy czynności prawnych
3.3. Zobowiązania

4. Podstawy prawa pracy

4.1 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
4.2 Dokumentacja stosunku pracy

5. Podstawy prawa administracyjnego

5.1 Formy działania administracji
5.2 Struktura organów administracji
5.3 Zdania organów administracji
5.4 Źródła prawa

6. Podstawy finansów publicznych

6.1. Elementy finansów publicznych
6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej

7. Wykonywanie pracy biurowej

7.1. Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
7.2. Organizacja pracy biura
7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów

8. Postępowanie w administracji

8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji
8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji
8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji

Praktyki zawodowe