Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 1,5 - letni okres nauczania

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, symbol cyfrowy: 325509

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja: MS. 12. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

  Łączna liczba godzin

20

  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa pracy

41

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

68

3

Ergonomia w procesie pracy

48

4

Zagrożenia w środowisku pracy

71

5

Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

27

Łączna liczba godzin

255

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ocena ryzyka zawodowego

80

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

55

  Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

120

Łączna liczba godzin

255

Łączna liczba godzin kształcenia

530

*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.12.odbywa się pod koniec semestru trzeciego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

 

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Nazwa działu programowego

1. Podstawy prawa pracy

1.1 Prawna ochrona pracy
1.2 Prawo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy

2.1.Podstawy techniki
2.2. Obiekty techniczne
2.3. Prace szczególnie niebezpieczne

3. Ergonomia w procesie pracy

3.1.Ergonomia jej istota, rozwój i znaczenie
3.2.Psychofizyczne aspekty procesu pracy
3.3.Określanie wymagań dla stanowisk pracy

4. Zagrożenia w środowisku pracy

4.1 Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
4.2 Analiza zagrożeń w procesach pracy
4.3 Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

   5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

5.1 Porozumiewanie się oraz prowadzenie szkoleń w języku obcym
5.2 Struktury leksykalno-gramatyczne w typowych sytuacjach zawodowych

6. Ocena ryzyka zawodowego

6.1. Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
6.2. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi występującymi w procesach pracy

   7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

7.1 Regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
7.2 Postępowanie powypadkowe
7.3 Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

    8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

8.1. Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
8.2. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
8.3. Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy