Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:

Kwalifikacja BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. 

 

Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Nazwa kwalifikacji słuchaczy kształcących się podstawą programową 2017

Kwalifikacja: MS. 12. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

1. Podstawy prawa pracy

1.1 Prawna ochrona pracy
1.2 Prawo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy

2.1.Podstawy techniki
2.2. Obiekty techniczne
2.3. Prace szczególnie niebezpieczne

3. Ergonomia w procesie pracy

3.1.Ergonomia jej istota, rozwój i znaczenie
3.2.Psychofizyczne aspekty procesu pracy
3.3.Określanie wymagań dla stanowisk pracy

4. Zagrożenia w środowisku pracy

4.1 Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
4.2 Analiza zagrożeń w procesach pracy
4.3 Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

   5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

5.1 Porozumiewanie się oraz prowadzenie szkoleń w języku obcym
5.2 Struktury leksykalno-gramatyczne w typowych sytuacjach zawodowych

6. Ocena ryzyka zawodowego

6.1. Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
6.2. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi występującymi w procesach pracy

   7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

7.1 Regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
7.2 Postępowanie powypadkowe
7.3 Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

    8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

8.1. Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy
8.2. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
8.3. Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy