Dotyczy Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

 

Szkolny plan nauczania

   
powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
/obowiązuje od 1 września 2016 r. - dla kontynuujących naukę/


Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/2 - letni okres nauczania

Zawód: technik geodeta: 311104

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

K1 -Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów /B.34./

K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych /B.35./

K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami /B.36/Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Semestr

IV

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1.

Podstawy przedsiębiorczości*20

20

Łączna liczba godzin20

20

1.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

2.

Geodezja ogólna

70

54

124

3.

Geodezja inżynieryjna

15

25

5090

4.

Kataster i gospodarka nieruchomościami

26

40

66

5.

Prawo w geodezji

1515

6.

Działalność gospodarcza w geodezji15 

15

7.

Język obcy w geodezji30

30

Łączna liczba godzin

100

79

76

85

340

1.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

2.

Prace obliczeniowe i kartograficzne25

26

31

82

3.

Geomatyka16

27

25

68

4.

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

61

55

46162

5.

Dokumentacja katastralna14

14

6.

Rysunek geodezyjny

1414

Łączna liczba godzin

75

96

99

70

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotuWymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr III

2

80

Razem

2

80Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację /B.34/ odbywa się pod koniec semestru drugiego.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację /B.35./ odbywa się pod koniec semestru trzeciego.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację /B.36./ odbywa się pod koniec pierwszego semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik geodeta

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.       1. Geodezja ogólna

1.1.  Podstawy geodezji

1.2. Instrumenty i przyrządy geodezyjne

1.3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

1.4. Rachunek współrzędnych i elementy rachunku wyrównawczego

1.5. Kartografia

1.6. Pomiary satelitarne

1.7. BHP w pracach pomiarowych

2.     Geodezja inżynieryjna

2.1. Podstawy geodezji inżynieryjnej

2.2. Geodezja miejska

2.3. Geodezja w budownictwie przemysłowym

2.4. Geodezja w budownictwie drogowym

2.5. Geodezja w budownictwie kolejowym

2.6. Geodezja w budownictwie wodnym

2.7. Prace geodezyjne w budownictwie podziemnym i górnictwie

2.8. Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli

3.     Kataster i gospodarka nieruchomościami

3.1. Zakładanie i prowadzenie operatu ewidencyjnego (katastralnego)

3.2. Geodezyjna dokumentacja techniczno-prawna nieruchomości

4.     Prawo w geodezji

4.1. Prawo geodezyjne i kartograficzne

4.2. Zasób geodezyjny i kartograficzny

4.3. BHP w geodezji i kartografii

5.     Działalność gospodarcza w geodezji

5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa geodezyjnego

6.     Język obcy w geodezji

6.1. Porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych

6.2. Informacje o geodezji i sprzęcie geodezyjnym

7.     Prace obliczeniowe i kartograficzne

7.1. Opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

7.2. Geodezyjne obliczenia inżynieryjne

7.3. Opracowanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń

7.4. Obliczenia katastralne

8.     Geomatyka

8.1. Numeryczne opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

8.2. Numeryczne opracowania inżynieryjne

8.3. Numeryczne opracowanie przemieszczeń i odkształceń

8.4. Kataster informatyczny

9.     Rysunek geodezyjny

9.1. Pomocnicze rysunki geodezyjne

9.2. Korzystanie z map

10. Dokumentacja katastralna

10.1. Dokumentacja operatu ewidencyjnego (katastralnego)

10.2. Dokumentacja katastralna i geodezyjna w gospodarce nieruchomością

11. Terenowe ćwiczenia geodezyjne

11.1. Wykonanie i opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

11.2. Wykonanie pomiarów realizacyjnych

11.3. Wykonanie i opracowanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń