Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: technik informatyk, symbol cyfrowy: 351203

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja:

EE.08. – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeńperyferyjnych i sieci.

EE.09. – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

Łączna liczba godzin

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Systemy operacyjne

80

3

Urządzenia techniki komputerowej

55

4

Sieci komputerowe

55

5

Witryny i aplikacje internetowe

65

6

Systemy baz danych

40

7

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

25

8

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

20

Łączna liczba godzin

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

80

10

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

45

11

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

55

12

Administracja bazami danych

75

13

Programowanie aplikacji internetowych

85

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia

700

*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 320 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.08. odbywa się pod koniec semestru trzeciego.

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.09. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

1. Systemy operacyjne
   1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych
   1.2. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

2. Urządzenia techniki komputerowej
   2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym
   2.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

3. Sieci komputerowe
   3.1. Podstawy lokalnych sieci komputerowych
   3.2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

4. Witryny i aplikacje internetowe
   4.1. Projektowanie witryn internetowych
   4.2. Tworzenie witryn internetowych
   4.3 Tworzenie aplikacji internetowych

5. Systemy baz danych
   5.1. Wprowadzenie do baz danych
   5.2. Tworzenie relacyjnej bazy danych

6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
   6.1. Podstawy formalno- prawne działalności gospodarczej
   6.2. Planowanie i zakładanie działalności gospodarczej
   6.3. Prowadzenie działalności gospodarczej

7. Język angielski w branży informatycznej
   7.1. Porozumiewanie się z kontrahentem i współpracownikami w języku angielskim
   7.2. Informacja o sprzęcie i urządzeniach

8. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
   8.1. Montaż oraz modernizacja komputerów osobistych
   8.2. Instalacja i konserwacja urządzeń peryferyjnych
   8.3. Diagnostyka i naprawa systemów komputerowych

9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
   9.1. Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe
   9.2. Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo

10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
   10.1. Projektowanie i montaż okablowania strukturalnego
   10.2. Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
   10.3. Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
   10.4. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych

11. Administracja bazami danych
   11.1. Modyfikacja i optymalizacja bazy danych
   11.2. Zabezpieczenie bazy danych

12. Programowanie aplikacji internetowych
   12.1. Aplikacje wykonywane po stronie klienta
   12.2. Aplikacje wykonywane po stronie serwera

13. Praktyki zawodowe
   13.1. Organizacja praktyk zawodowych
   13.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy
   13.3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej
   13.4 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa