Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia, symbol cyfrowy: 541315

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja: MS. 03. – Ochrona osób i mienia.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

Łączna liczba godzin

20

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

255

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

40

3

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

25

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

20

Łączna liczba godzin

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

90

2

Zabezpieczenie imprez masowych

40

3

Ochrona osób

50

4

Konwojowanie

50

5

Wyszkolenie strzeleckie

35

6

Techniki interwencyjne i samoobrona

75

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia

700

*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.03. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Program nauczania obejmuje następujące działy programowe:

 1. Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
    1.1. Przepisy ogólne
    1.2. Obiekty i mienie podlegające ochronie
    1.3. Wymagania kwalifikacyjne
    1.4. Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia

2. BHP  z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
    2.1. Prawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
    2.2. Organizacja i realizacja zadań związanych z BPH  i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w  ochronie osób i mienia

3. Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
    3.1. Podstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
    3.2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

4. Język obcy w ochronie osób i mienia
    4.1. Porozumiewanie się w języku obcym zawodowym podczas wykonywania ochrony osób i mienia
    4.2.Informacja o działaniach zawodowych

5. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
    5.1. Planowanie i organizacja ochrony mienia oraz technicznych środków zabezpieczeń
    5.2. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony mienia i technicznych środków zabezpieczeń

6. Zabezpieczenie imprez masowych
    6.1. Przygotowanie i organizacja działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych
    6.2. Realizacja zabezpieczenia imprez masowych

7. Ochrona osób
    7.1. Główne zagrożenia chronionych osób
    7.2. Organizowanie i prowadzenie ochrony osób

8. Konwojowanie
    8.1. Planowanie konwoju
    8.2. Realizacja konwoju

9. Wyszkolenie strzeleckie
    9.1. Planowanie i organizacja wyszkolenia strzeleckiego
    9.2. Realizacja wyszkolenia strzeleckiego

10. Techniki interwencyjne i samoobrona
    10.1. Samoobrona
    10.2. Techniki interwencyjne

11. Praktyki zawodowe
    11.1. Organizacja ochrony osób i mienia
    11.2. Realizacja ochrony osób i mienia

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)