Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:

Kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.

Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2019/2020 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2019 prawa oświatowego.

 

Szkolny plan nauczania

 


Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna / forma kształcenia zaoczna /, 2 - letni okres nauczania

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia, symbol cyfrowy: 541315

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja: BPO.02 - Ochrona osób i mienia

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

I

Semestr

II

Semestr

III

Semestr

IV

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1.

Podstawy przedsiębiorczości*

 10

 10

20

Łączna liczba godzin

10

10

20Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej opmocy
8

8

1026
2.

Prawne podstawy ochrony osób i mienia

26

26

75

85

212

3.

Język obcy zawodowy

18

18

36

Łączna liczba godzin

52

52

85

85

274


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Bezpieczeństwo imprez masowych

12

12

15

10

49

2.

Konwojowanie

 16

16

20

20

72

3.

Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń

20 20 25 30
95
4. Ochrona osób 10 10 15 20 55
5. Wyszkolenie strzeleckie 15 15   10 40
6. Zabezpieczenia techniczne 10 10 15   35
7. Samoobrona i techniki interwencyjne 30 30     60
Łączna liczba godzin

113 113 90 90 406
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego


165

165

175

175

680
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych


175 175
175


175

700
*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr IV

4

160

Razem

4

160Egzamin potwierdzający kwalifikację /BPO.02/ odbywa się pod koniec semestru czwartego.