Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 w zaocznej szkole policealnej nie prowadzi się kształcenia na tym kierunku. W związku z tym rekrutujemy wyłącznie na semestr IV do czasu zakończenia nauki tego semestru. Dając Państwu możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości zachęcamy do zapisania się na kursy zawodowe kliknij tutaj.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).

Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju. Dziś praktycznie każda firma potrzebuje pomocy z zakresu rachunkowości.

 
Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych. Jest niezwykle pomocna w prowadzeniu własnego biznesu.

 

Zajęcia na kierunku technik rachunkowości prowadzone są przez aktywne księgowe, które na co dzień spotykają się z aktualnymi sytuacjami i problemami, dlatego też służą wiedzą i pomocą w  stosowaniu i interpretacji przepisów prawnych w praktyce.

W tracie całego cyklu nauczania odbywają się zajęcia wykładowe, t. j.  rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki. Po zdobyciu wiedzy na tych przedmiotach wykładowcy kładą duży nacisk, by słuchacz zdobył odpowiednie umiejętności na zajęciach praktycznych, odpowiednio biuro rachunkowe i biuro wynagrodzeń i podatków.

Na zajęciach biuro rachunkowe pracuje się przy stanowisku komputerowym wyposażonym w programy komputerowe wykorzystywane na rynku pracy, tj. Insert moduł Rewizor oraz Comarch ERP Optima moduł Księga handlowa. Na zajęciach wykonuje się ćwiczenia konfiguracji programu, dekretuje się dowody księgowe na pracy stanowisku księgowego, sporządza się elementy sprawozdania finansowego, wylicza się podatek dochodowy od osób prawnych.

Na zajęciach biuro wynagrodzeń i podatków pracuje się przy stanowisku komputerowym wyposażonym w programy komputerowe wykorzystywane na rynku pracy, tj. Insert moduł Gratyfikant, Rachmistrz oraz Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa, Kadry i płace i dodatkowo Płatnik. Na zajęciach: w programie Płatnik sporządza się  dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,  w programie Gratyfikant i Kadry i płace sporządza się dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika i jego historią w firmie, Rachmistrz i Księga podatkowa to dekretacja dowodów księgowych, wyliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie innych deklaracji podatkowych.

 

Państwowy Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie słuchacze zdają na programie Instert moduł Gratyfikant, Rachmistrz, programie Płatnik i Rewizor GT.

Materiały edukacyjne, treści i zadania w usystematyzowanej formie na każdy semestr - niezbędne do efektywnej nauki, Słuchacz otrzymuje bezpłatnie w wersji elektronicznej na platformie e-learningowej. Poprzez platformę może kontaktować się z wykładowami, a także doskonalić umiejętności zdobywane na lekcji również w domu.

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Przyjmujemy bez matury
  • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę (zazwyczaj od 8:30 do 16:30)
  • Szkoła w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: technik rachunkowości (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

 Realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.