Dotyczy słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018.

Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: Technik rachunkowości, symbol cyfrowy: 431103

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje: AU. 36. - Prowadzenie rachunkowości.  AU.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

Łączna liczba godzin

20

  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

40

2

Język angielski w rachunkowości

40

3

Rachunkowość finansowa

110

4

Wynagrodzenia i podatki

150

Łączna liczba godzin

340

  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Biuro rachunkowe

160

2

Dokumentacja biurowa

40

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

140

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia

700

*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.36. odbywa się pod koniec semestru trzeciego.

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65. odbywa się pod koniec semestru czwartego.Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Nazwa działu programowego

1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

1.1. Podstawy ekonomii                   
1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
1.3. Formalno-prawne podstawy działalności
1.4. Marketing           
1.5. Ochrona pracy i środowiska
1.6. Statystyka          

2. Język obcy w rachunkowości

2.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym
2.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

3. Rachunkowość finansowa

3.1. Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej
3.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.3. Rachunek kosztów

4. Wynagrodzenia i podatki           

4.1. Wynagrodzenia za pracę
4.2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego
4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.4. Elementy finansów publicznych i system podatkowy

5. Biuro rachunkowe

5.1. Dokumentacja księgowa
5.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym
5.3. Inwentaryzacja   
5.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

6. Dokumentacja biurowa

6.1. Bezpieczne wykonywanie pracy
6.2. Korespondencja biurowa
6.3. Środki techniczne pracy biurowej
6.4. Współpraca z kontrahentami
6.5. Dokumentacja pracownicza

7. Biuro wynagrodzeń i podatków

7.1. Bezpieczeństwo pracy
7.2. Naliczanie wynagrodzeń
7.3. Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS
7.4. Rozliczenia podatkowe

Praktyki zawodowe

8.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości
8.2. Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac