Dotyczy Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018.


Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: technik turystyki wiejskiej 515203
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:
K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.07.)
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.08.)

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Suma

godzin

w okresie

nauczania

 
 
1

Podstawy przedsiębiorczości*

20 godzin

 

 
Łączna liczba godzin

20 godzin

 
  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 
1

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

120 godzin

 
2

Język obcy w turystyce

60 godzin

 
3

Produkcja rolnicza

80 godzin

 
4

Usługi agroturystyczne

80 godzin

 
Łączna liczba godzin

340 godzin

 
  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 
1

Obsługa turystyczna

145 godzin

 
2

Prowadzenie produkcji rolniczej

75 godzin

 
3

Usługi żywieniowe

50 godzin

 
4

Usługi noclegowe

70 godzin

 
Łączna liczba godzin

340 godzin

 
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680 godzin

 
*- prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację TG.7. odbywa się pod koniec semestru drugiego.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację TG.8. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik turystyki wiejskiej

Nazwa   obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.  Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

    

1.1.      Podstawy turystyki

1.2.      Elementy geografii turystycznej

1.3.      Organizacja turystyki na obszarach wiejskich

2.   Język obcy w turystyce

2.1.      Wykonywanie zadań zawodowych w turystyce wiejskiej

2.2.      Wykonywanie zadań zawodowych w agroturystyce

3. Produkcja rolnicza

3.1.   Gospodarstwo rolne

3.2.   Produkcja roślinna

3.3.   Produkcja zwierzęca

4.  Usługi agroturystyczne

4.1.   Podstawy agroturystyki

4.2.   Organizacja i ekonomika gospodarstwa agroturystycznego

4.3.   Obsługa agroturystów

5.  Obsługa turystyczna

5.1.   Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

5.2.   Realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych

6.   Prowadzenie produkcji rolniczej

6.1.   Prowadzenie produkcji roślinnej

6.2.   Prowadzenie produkcji zwierzęcej

6.3.   Prowadzenie gospodarstwa rolnego

7.   Usługi żywieniowe

7.1.   Organizacja usług żywieniowych

7.2.   Żywienie turystów

7.3.   Obsługa konsumentów

8.    Usługi noclegowe

8.1.   Organizacja usług noclegowych

8.2.   Świadczenie usług noclegowych

9.   Praktyki zawodowe

9.1.   Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych w biurze podróży

9.2.   Realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży

9.3.   Organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym

9.4.   Planowanie i realizowanie usług agroturystycznych

Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy  Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)