Opiekun w DPS

Szkoła Policealna dla Dorosłych oferuje naukę w atrakcyjnym zawodzie:

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

NAUKA BEZPŁATNA!
 
BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, co dwa tygodnie) w okresie dwóch lat.
Nabór prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:
 
  •        jesienny - wrzesień
  •        wiosenny – luty
Szkoła zapewnia słuchaczom podręczniki oraz pakiet edukacyjny w wersji elektronicznej.
 
Opiekun w domu pomocy społecznej jest zawodem z przyszłością w Polsce i Unii Europejskiej. Przemiany demograficzne i coraz większa liczba osób w wieku podeszłym, tylko potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników opieki społecznej.
 
Jako pracownik pierwszego kontaktu towarzyszy on cały czas człowiekowi oraz podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i rozwój podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
 
Perspektywy zatrudnienia
Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie nauki pozwala na podjęcie pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.), środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, a także podejmowania samodzielnej pracy w zawodzie, nie tylko w kraju, ale i w krajach Unii Europejskiej.
 

Podstawowym celem kształcenia opiekuna w domu pomocy społecznej w Szkole Policealnej jest przygotowanie go do:

  • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
  • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej,
  • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w dps bądź ze społecznością lokalną,
  • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: opiekun w domu pomocy społecznej (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

Szkoła istnieje od 2001 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kadra szkoły to doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, którzy przekazywaną teorię popierają zajęciami praktycznymi.

Copyright 2013 Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Białystok ul.Brukowa 2. Wszystkie prawa zastrzeżone.