Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:
Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych osobie podopiecznej.

Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.


Program nauczania obejmuje następujące  działy programowe:

1. Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
    1.1.Działalność gospodarcza w opiece społecznej
    1.2. Podstawy prawne funkcjonowania DPS

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
    2.1. Wybrane zagadnienia z psychologii
    2.2. Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie
    2.3. Zaburzenia funkcjonowania człowieka
3. Teoretyczne podstawy opieki
    3.1. Diagnoza problemów i potrzeb podopiecznej
    3.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
    3.3. Organizacja pracy z osobą podopieczną

4. Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej

5. Jęzk obcy w pomocy społecznej
    5.1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną
    5.2. Porozumiewanie się z współpracownikami

6. Usługi opiekuńcze

7. Aktywizacja osoby podopiecznej
    6.1. Integracja społeczna
    6.2. Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

8. Trening umiejętności społecznych
    7.1. Komunikacja interpersonalna
    7.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
    7.3. Praca zespołowa

9. Praktyki zawodowe