Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)

 

Szkolny plan nauczania
powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl  
/obowiązuje od 1 września 2012 r./
dla kontunuujących naukę

Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania                                                

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej; symbol: 341203                                                                     

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie                                                                         

Kwalifikacja:  Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.  1

sem.  2

sem. 3

sem.  4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

     30

30

2

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

30

40

    70

3

Teoretyczne podstawy opieki

30

20

50

4

Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej

30 

30

30

65

155

5

Język obcy w pomocy społecznej

 

20

 15

35

Łączna liczba godzin

90

90

80

80

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Usługi opiekuńcze

25

25

20

20

90

2

Aktywizacja osoby podopiecznej

   

40

40

80

3

Trening umiejętności społecznych

30

30

   

60

4

Praktyki zawodowe/zajęcia praktyczne

30

30

    25     25

110

Łączna liczba godzin

85

85

75

85

340

*

Podstawy przedsiębiorczości

 10

10

 20
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego   175
  175
  175
 175  700

 *prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu    

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

4

160

semestr IV

4

160

Razem

8

320

 Egzamin potwierdzający kwalifikację (Z.6.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.       

POWIĄZANIA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Zawód Opiekun w domu pomocy społecznej posiada wspólne efekty kształcenia z zawodami z obszaru zawodowego medyczno-społecznego określone kodem PKZ(Z.c), efekty te stanowią podbudowę kształcenia w zawodach.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

Z.5

341204

Opiekunka środowiskowa

PKZ.(Z.c)

Z.6

341203

Opiekun w domu pomocy społecznej

PKZ.(Z.c)

Z.7

341202

Opiekun osoby starszej

PKZ.(Z.c)

Z.8

301201

Asystent osoby niepełnosprawnej

PKZ(Z.c)

                                                          

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej.

Program nauczania obejmuje następujące  działy programowe:

1. Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
    1.1.Działalność gospodarcza w opiece społecznej
    1.2. Podstawy prawne funkcjonowania DPS

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
    2.1. Wybrane zagadnienia z psychologii
    2.2. Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie
    2.3. Zaburzenia funkcjonowania człowieka
3. Teoretyczne podstawy opieki
    3.1. Diagnoza problemów i potrzeb podopiecznej
    3.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
    3.3. Organizacja pracy z osobą podopieczną

4. Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej

5. Jęzk obcy w pomocy społecznej
    5.1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną
    5.2. Porozumiewanie się z współpracownikami

6. Usługi opiekuńcze

7. Aktywizacja osoby podopiecznej
    6.1. Integracja społeczna
    6.2. Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej

8. Trening umiejętności społecznych
    7.1. Komunikacja interpersonalna
    7.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
    7.3. Praca zespołowa

9. Praktyki zawodowe